आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, November 27, 2007

AÉMüwÉïhÉ AÉÍhÉ mÉëåqÉ..

AÉMüwÉïhÉ AÉÍhÉ mÉëåqÉ..
rÉÉiÉ LMü UåbÉ AxÉiÉå..
mÉÑxÉOû MüÐ PûVûMü ...
iÉÏ AÉmÉhÉ qÉÉUÉrÉcÉÏ AxÉiÉå..

mÉëåqÉÉMüQåû eÉÉhÉÉUÉ UxiÉÉ
AÉMüwÉïhÉÉcrÉÉ oÉÉåaɱÉiÉÔlÉ eÉÉiÉ WûÏ AxÉåsÉ...
mÉhÉ irÉÉ aÉÌWû-rÉÉ qÉÉåWûeÉÉsÉÉiÉ
iÉÑsÉÉ iÉÑfÉÉ qÉÉaÉï ZÉUcÉ MüÉ aÉuÉxÉåsÉ??

AÉMüwÉïhÉÉsÉÉ mÉëåqÉ xÉqÉeÉÔlÉ
AÉmÉhÉ EaÉÏcÉ uÉÉWÕûlÉ eÉÉiÉÉå..
mÉhÉ. jÉÉåŽÉcÉ ÌSuÉxÉɳÉÏ MüVûiÉ...
ZÉUiÉU AxÉ MüÉWûÏcÉ lÉuWûiÉ..

qÉëÑaÉeÉVûÉcrÉÉ qÉÉaÉå EaÉÏcÉ kÉÉuÉiÉ AxÉiÉÉå
mÉhÉ iÉÉå iÉU ÄTü£ü LMü AÉpÉÉxÉ AxÉiÉÉå...

-- वनिता घालमे

No comments: